Besluitenlijst najaarsvergadering

Aanwezig: Benno Kastelein, Theo Pots, Leo Huurneman, Rick te Morsche, Henk Voortman, Gerard Scholten en Hans Seelen (notulen). Afwezig Hendri Eggink.

1. Opening:
Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Hij deelt mee dat het voor onze duiven een zwaar maar mooi seizoen was. De VNCC meldingssite had een moeilijke start maar naarmate het seizoen vorderde verliepen de meldingen visa vncc.nl prima. De feestmiddag was prima.
2. Besluitenlijst voorjaarsledenvergadering:
Wordt zonder aanmerkingen met dank aan de secretaris goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
– De bestuurswijzigingen zijn inmiddels doorgegeven aan de KVK.
– Tijdens de jaarlijkse kascontrole zal er ingelogd worden bij de bank en zal de kascontrole commissie de banksaldi online controleren.
– Bestuur houdt zich aan de AVG. Info via de NPO en Afd. 9 is beperkt. Tijdens de feestmiddag is er gevraagd aan de aanwezigen wie er bezwaar maakt tegen het maken van foto’s.
– In het voorlopige vliegprogramma is er geen ruimte voor een extra vlucht München.
3. Ingekomen stukken:
NIC 0688 Koerier Vriezenveen stopt als NIC. Gerrit Leus stopt als VNCC contactpersoon.
4. Mededelingen:
Aanvraag voor een nieuw NIC zal moeten lopen via bestuur Afdeling 9.
5. Bestuursverkiezing:
Leo Huurneman en Hans Seelen zijn aftredend. Leo heeft aangegeven te gaan stoppen als VNCC penningmeester. Bestuur laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester die door Leo ingewerkt zal worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Hans Seelen wordt benoemd voor een nieuwe termijn.
6. Bespreking vliegprogramma 2019:
Op dit moment is het concept vliegprogramma als volgt:
1-6 Brive, 15-6 St. Vincent, 22-6 Limoges, 6-7 Cahors, 13-7 Dax, 27-7 Orange en 3-8 Bergerac.
Op dit concept komen de volgende opmerkingen:
Jaarlingen kunnen na Limoges op 15-6 lange tijd niet gespeeld worden.
Waarom het huidige programma niet handhaven.
VNCC aanhaken bij ZLU Agen.
Perigueux is voor de Noordelijke liefhebbers geen 1000 km.
Limoges 15-6 is voor Afd. 7 een te korte afstand. Perigueux is voor de Noordelijke liefhebbers geen 1000 km.

VNCC zal het definitieve programma dat door de ledenraad wordt vastgesteld overnemen.

7. Vaststellen data 2019:
Contactpersonen  dinsdag  12-02-2019
Voorjaarsledenvergadering  dinsdag  02-04-2019
Feestmiddag zaterdag 02-11-2019
Najaarsledenvergadering dinsdag 05-11-2019

8. Rondvraag:
Bestuur wil graag dat ieder lid vanaf seizoen 2019 de wedvluchtuitslagen weer per post thuis gestuurd krijgt. Dit geeft meer betrokkenheid en uitstraling. Daarnaast krijgen de winnaars en de fraaie vluchtreportages meer aandacht. De boekjes blijven nu veel te vaak bij de verenigingen liggen.
Probleem zijn de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.
De volgende suggesties worden gedaan:
Kosten voor de uitslag bij de deelnemers in rekening brengen. Meer advertenties in de boekjes. Inleg per duif verhogen. Contributie verhogen. Eigen bijdrage feestmiddag verhogen.
Bestuur VNCC gaat zich er over buigen.

Klaas Mulder vraagt wat de toekomst plannen van het VNCC m.b.t. de jonge duiven vluchten.
Bestuur VNCC zal dit gaan bespreken met het bestuur van de DAT. Op het voorlopige vliegprogramma jonge duiven staat Orleans opnieuw op het voorlopige programma. Dit zal door de NPO ledenraad moeten worden vastgesteld.

John Bosman vraagt of het nuttig is om gezien de geringe opkomst de najaarsvergadering te organiseren.
De mening is dat de zaakjes binnen het VNCC goed geregeld zijn. 1 dag ( 5 november) voor de VNCC vergadering was er een lange druk bezochte Afdelingsvergadering. De agenda is formeel en niet interessant, wellicht ideeën van het bestuur in de agenda vermelden.

9. De VZ sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Namens bestuur VNCC,
Hans Seelen
Secretaris

Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *