Besluitenlijst voorjaarsvergadering 11 februari 2020

Besluitenlijst VNCC Voorjaarsledenvergadering 11 februari 2020

Opening: Voorzitter Benno Kastelein heet een ieder van harte welkom op deze vergadering. Gezien het belang van enkele besluiten die er genomen moeten worden heeft het bestuur besloten de vergadering vervroegd te organiseren. De vergadering met de contactpersonen is daarmee verplaatst naar 7 april.

Besluitenlijst najaarsledenvergadering 5 november 2019: Deze wordt zonder aanmerkingen met dank aan de secretaris goedgekeurd. Naar aanleiding van de besluitenlijst deelt het bestuur mee dat er in 2020 geen leden van de Afdeling 8 lid kunnen worden van het VNCC.

Mededeling en ingekomen stukken: Van een 5 tal leden is er een afmelding voor deze vergadering ontvangen. Er zijn reacties van het IWB en Peter Janssen ontvangen naar aanleiding van de door de VNCC ingediende brief aan het bestuur van Afd. 9. In deze brief heeft het bestuur VNCC haar ongenoegen geuit over de lossingen van de vluchten St. Vincent, Cahors en Orange en de adviserende rol van het IWB. Bestuur
VNCC heeft recent constructieve bijeenkomsten gehad met het bestuur van de Afd.9, en met het bestuur van de DAT gezamenlijk met FU2000.
Ook in 2020 zal RCBD de rekenaar zijn van het VNCC.

Financieel verslag penningmeester: Leo Huurneman neemt dit nog één keer voor zijn rekening. John Bosman neemt daarna het penningmeesterschap over. Leo deelt mee dat we over 2019 een tekort hebben van € 3190,00 ten opzichte van een overschot van € 1922,00 in 2018. We zijn er dus
€ 5112,00 op achteruit gegaan. Dit is voor het grootste gedeelte het gevolg van het versturen per post van alle uitslagen, het kampioenenboekje en informatieboekje. Het bestuur komt hier bij agendapunt 10 op terug.

Verslag kascommissie: De boeken van de penningmeester zijn prima in orde. Er wordt onder applaus decharge verleend aan de penningmeester.

Vaststellen vliegprogramma 2020: Het onderstaande concept vliegprogramma 2020 wordt besproken.
Losplaats Los datum
Limoges (M) vr. 30 – 05
St. Vincent Nat. (M) vr. 13 – 06
Perigueux (M) vr. 20 – 06
Cahors (M) vr. 04 – 07
Dax Nat. (M) vr. 11 – 07
Bergerac Nat. (M) vr. 01 – 08

De vergadering ziet graag dat er in week 30 (losdatum 25 juli) een 7e vlucht, een ochtendlossing vanuit b.v. Aurillac aan het programma wordt toegevoegd. Dit zal besproken moeten worden met de NU en de Afdelingen 7, 8, 9, 10 en 11.
Verder worden bovenstaande data akkoord bevonden. De losplaatsen staan nog niet definitief vast, ondanks dat Afdeling 10 het op hun website heeft geplaatst.

Barcelona is de afgelopen drie jaren als attractievlucht aan het VNCC programma toegevoegd. Afgesproken is om na drie jaren te evalueren. De vergadering is van mening dat er met Barcelona aan zoveel verschillende competities deelgenomen kan worden dat het voor de VNCC geen toegevoegde waarde heeft. Vanaf 2020 zal Barcelona derhalve niet meer als attractievlucht aan het VNCC programma worden toegevoegd.

VNCC jonge duiven programma 2020: Houden we als VNCC de jonge duivenvluchten op het programma. Zoals in de agenda is aangegeven komt het bestuur VNCC tijdens de vergadering met een voorstel.
Het bestuur stelt voor om als VNCC vanaf 2020 geen jonge duiven vluchten meer te organiseren.
Na een goede discussie waarbij allerlei argumenten (voor en tegen) de revue passeren, gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het bestuur.

De volgende Hoofdprijzen worden voor de Marathon vluchten 2020 vastgesteld:
HP 1 LED TV, Laptop of Tablet inleg € 1,00
HP 2 Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 inleg € 0,80
HP 3 Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 inleg € 0,65
HP 4 Juweliers-dinerbon t.w.v. € 125,00 inleg € 0,50
HP 5 Vleesmand t.w.v. € 115,00 inleg € 0,35
HP 6 ½ Varken t.w.v. € 90,00 inleg € 0,25
HP 7 Vleesmand t.w.v. € 70,00 inleg € 0,25
Troostprijzen 5 zakken duivenvoer inleg € 0,15
Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 70,00 inleg € 0,50

Tevens zal er op een vlucht als extra prijs een weekendje Vlieland aan het prijzenpakket worden toegevoegd.

In 2020 zal er weer een bonnenverkoop plaats vinden. Concept gelijk als voorgaande jaren.

Versturen alle uitslagen naar alle leden per post: De vergadering en het bestuur is van mening dat het versturen per post van alle uitslagen, inclusief een fraaie reportage en foto van de winnaar aan alle leden een meerwaarde is voor het VNCC. Het financiële overzicht laat zien dat de portokosten erg hoog zijn. Besloten wordt om de contributie met € 5,00 te verhogen en extra sponsoren te werven. Na het seizoen 2020 zal dit geëvalueerd worden.

Voor 2020 worden de volgende kampioenschappen vastgesteld (uitgaande van zeven vluchten):
Onaangewezen: voor het kampioenschap onaangewezen tellen de 6 beste resultaten van de
7 wedvluchten. De vluchten worden vervlogen conform het verfijnde NPO 1:10 Systeem.
Er zijn 10 kampioenen onaangewezen. De eerste duif ontvangt 500 punten, prijsverhouding 1: 4.

Aangewezen: voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste twee van de poulebrief. Voor het aangewezen kampioenschap tellen alle wedvluchten mee. Er zijn 5 kampioenen aangewezen.

Asduif: Hiervoor tellen alle vluchten. Voor het asduifkampioenschap tellen de 3 beste resultaten van een duif. Er zijn 5 asduiven.

Champions League VNCC: De 3 liefhebbers die onaangewezen en aangewezen opgeteld de meeste punten behalen worden “Champions League winnaar VNCC”.

Rondvraag: Geert Tiemes vraagt of het niet mogelijk is de poulebrieven digitaal naar RCBD te sturen. RCBD antwoord dat het zelfs hun voorkeur heeft. Insturen kan via poules@rcbd.nl.
Bart vd Bovenkamp vraagt waarom er weinig gebruik wordt gemaakt van de website. Bestuur VNCC erkent dit en zoekt al enige tijd iemand die dit samen met Hendri op zou willen pakken. Bart geeft aan dit te willen gaan doen, de vergadering bedankt Bart hiervoor.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering

Geplaatst in Uncategorized.